ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. Az általános szerződési feltételek és a szerződés hatálya

1./ A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: szerződés/ÁSZF/Általános Szerződési Feltételek) a Mátyás-templom Gondnoksága (adószám: 18334588-2-41; nyilvántartási szám: 00001/2012-001; székhely: 1014 Budapest, Országház utca 14.; képviseli: Süllei László gondnok) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.matyas-templom.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető online jegyvásárlás (a továbbiakban: webáruház) szolgáltatásait igénybe vevő személy (a továbbiakban: Vásárló) és Szolgáltató közötti jogviszonyt, a felek jogait és kötelezettségeit foglalja egységes szerkezetbe.

2./ A jelen szerződés és az abban foglalt általános szerződési feltételek kiterjednek minden, Szolgáltató által a webáruházban értékesítésre nyújtott és Vásárló által megvásárolható, III. fejezetben megjelölt belépőjegyekre.

3./ A jelen szerződés 2023. december 4. napjától visszavonásig érvényes. A jelen szerződés a hatályos állapotot tartalmazza.

4./ Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés vonatkozó jogszabályok keretei között történő módosítására és kiegészítésére. A szerződés módosítását vagy kiegészítését követően annak tényéről Szolgáltató e-mail útján valamennyi Vásárlót, akivel aktív jogviszonya áll fenn tájékoztat – vagy őket egyéb módon kiértesíti – azzal, hogy a már megkötött szerződések vonatkozásában a módosítások és kiegészítések csak Vásárló kifejezett hozzájárulásával lépnek hatályba. A Szolgáltatóval a módosítást követően szerződött Vásárlókra, a módosított szerződési feltételek irányadók.

5./ Szerződő felek egymás között az e-mail kommunikációt írásbelinek tekintik, amely során jogosultak a jelen szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges információkat egyeztetni.

6./ A webáruház által nyújtott szolgáltatás – jegyvásárlás – igénybevételével, így a termékek bármelyikének megvásárlásával a Vásárló magára nézve kötelezőként ismeri el a jelen szerződésnek a rendelés leadásakor hatályos állapotát. Kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy a jelen szerződést és annak minden feltételét alaposan tanulmányozzák, olvassák el, mielőtt a megrendelés mellett döntenek és kizárólag az azzal való teljes körű egyetértésük esetén rendeljék meg a kiválasztott terméke(ke)t. A megrendelés véglegesítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a jelen szerződés feltételeit elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismerje el.

7./ Jelen szerződés valamennyi Vásárló felé történő online értékesítésre érvényes.

8./ A webáruházában kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy jogosult online jegyet vásárolni.

9./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vásárló megrendelését törölje, ha a szolgáltatás csalárd, spekulatív vagy rosszhiszemű igénybevételét észleli a Vásárló részéről.

10./ A Vásárló fogyasztónak minősül, amennyiben a megrendelt termék(ek) nem kereskedelmi célokat szolgálnak vagy nem a saját magukat foglalkoztatók szakmai tevékenységét szolgálják. Ezzel szemben nem fogyasztónak, hanem vállalkozónak minősül minden olyan, jogképességgel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységet végez.

11./ Szolgáltató saját vállalkozása és szolgáltatásainak biztonsága érdekében nem engedélyez olyan vásárlást, ahol egy rendelés értéke és a tételek száma a szokásos fogyasztói mennyiséget meghaladja. A szokásos fogyasztói mennyiség meghatározása az általános gyakorlaton alapszik, azonban Szolgáltató esetről esetre szabadon jogosult meghatározni, hogy az adott rendelés mennyiségi korlátozását milyen értékben és mértékben határozza meg.

12./ A jelen szerződés és annak teljes szövegezése magyar és angol nyelven került kiadásra és az kizárólag magyar nyelven értelmezendő.

13./ Szolgáltató vonatkozásában magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

  1. A szerződés megkötése és az általános szerződési feltételek elfogadása. A Szolgáltató adatai.

1./ A jelen szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre azáltal, hogy Szolgáltató a webáruházban a vásárlás folyamata során egy beágyazott linken át elérhetővé teszi a jelen szerződést a Vásárló részére, a Vásárló pedig annak teljes tartalmát akaratával megegyezőként, magára nézve kötelezőként ismeri el, azzal, hogy a szolgáltatás igénybevétele mellett dönt és a jegyvásárlási folyamatot véglegesíti.

2./ Vásárló szerződéskötési szándékát a Szolgáltató online felületén, azaz a www.matyas-templom.hu elnevezésű weboldalán üzemeltetett, jegyvásárlást biztosító webáruházban közzétett, a III. fejezetben feltüntetett termékek közül az Vásárló által választott adott termék(ek) kosárba helyezésével jelezheti, az alábbiak szerint:

3./ A jelen szerződés elfogadása: A Vásárlónak a webáruházban a kosár tartalmának véglegesítésekor, a rendelés leadásával egyidejűleg, a fizetési folyamat megkezdése előtt van lehetősége megismerni, értelmezni és magára nézve kötelezőnek elismerni az ott közzétett jelen szerződést, amelyet a webáruház felületén az „Általános Szerződési Feltételek” beágyazott linkre kattintva érhet el. Vásárló a jelen szerződés tartalmával egyező akaratnyilatkozatát és egyetértését, valamint a jelen tartalomnak megfelelő szerződéskötési szándékát a beágyazott link mellett található üres négyzet kipipálásával és a rendelés leadásával jelezheti Szolgáltató részére.  Azzal, hogy Vásárló elfogadja az „Általános Szerződési Feltételek” elnevezésű, beágyazott linken közzétett jelen szerződést, valamint Szolgáltató „Adatkezelési Tájékoztatóját” ugyanezen a módon, majd a rendelését leadja és a kosár tartalmának végösszegét (a továbbiakban: a számla végösszege) megfizeti Szolgáltató részére,  Vásárló a szolgáltatás jelen szerződésben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tartalmának megfelelő feltételekkel való igénybevétele mellett dönt.

4./ A jelen szerződés megkötésének napja az a nap, amellyel a számla végösszege Szolgáltató által megjelölt bankszámlájára egyösszegű teljesítéssel hiánytalanul beérkezik.

5./ A Szolgáltató adatai:

 

Név: Mátyás-templom Gondnoksága

Székhely és postai cím: 1014 Budapest, Országház utca 14.

Telephely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 2.

Nyilvántartási szám: 00001/2012-001

Adószám: 18334588-2-41

E-mail cím: gondnoksag@matyas-templom.hu

Képviseli: Süllei László gondnok

  • A szolgáltatás kategóriái és a termék (belépőjegy) díja

1./ Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással értékesíti szolgáltatásait. Vásárló az aktuálisan elérhető jegytípusokat és a Mátyás-templom, illetve a Torony látogatását érintő részletes információk leírását a weboldal Jegyvásárlás menüpontjában ismerheti meg.

2./ Az egyes termékek kínálatának, típusának, tartalmának és árának vonatkozásában a Szolgáltató webáruházában feltüntetett mindenkori tartalom és árazás irányadó. A Vásárló által választott és megfizetett termék tartalmának és árának érvényesen az a tartalom és ár tekintendő, amely a termék megrendelésekor Szolgáltató webáruházában szerepelt. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül hajtson végre általa szükségesnek ítélt módosításokat az elérhető termékek listáját és árazását illetően, így korlátlan rendszerességgel jogosult frissíteni az elérhető szolgáltatások listáját és árazását a webáruházban. Szerződő felek rögzítik és Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben valamely termék ára tévesen kerül megjelölésre a webáruházban, úgy Szolgáltató jogosult a jelen szerződéstől egyoldalúan elállni – a megfizetett összeg visszatérítése mellett –, abban az esetben is, amennyiben a Vásárló a termék tévesen megjelölt árát már megfizette.

  1. A rendelés menete és a szerződés teljesítése

 

1./ A Vásárló a www.matyas-templom.hu weboldal webáruházának „Jegyvásárlás” menüpontjában található termékek közül kiválasztja az általa megvásárolni kívánt terméke(ke)t, a látogatás időpontját és helyszínét. A rendelési folyamat során a termékekkel és árakkal kapcsolatos információk Szolgáltató megerősítéshez kötöttek.

2./ Termék kiválasztása: A kiválasztott termékre kattintva Vásárló kiválaszthatja az általa rendelni kívánt jegy(ek) típusát, darabszámát, a látogatás időpontját és helyszínét.

3./ Kosárba helyezés: Vásárló a „Kosárba teszem” menüpontra kattintva választja ki az általa megvásárolni kívánt termékeket. Vásárló kizárólagos felelőssége, hogy a kiválasztást követően a kosár tartalmában az általa megvásárolni kívánt minden jegytípust, a darabszámot és egyedileg feltüntetett esetben az egyéb jellemzőket – ide értve a termékek árazását is – ellenőrizze a rendelés véglegesítése előtt, hogy azok minden, az általa megvásárolni kívánt feltételnek megfeleljenek. A vásárlási folyamat lezárásáig a Vásárló módosíthatja a vásárláshoz szükséges adatokat.

 

4./ A Vásárló az elektronikus számla kiállítása érdekében köteles megadni a valóságnak megfelelő szállítási és számlázási adatit, elérhetőségét így: kereszt-és vezetéknevét, cég esetén cég nevét, címét vagy cég esetén székhelyét, telefonszámát, e-mail címét és a Vásárló itt választhatja ki, ha ÁFA-s számla igénye van. A hibásan közölt, valótlan vagy megtévesztő szállítási adatok és elérhetőségek megadása kizárólag Vásárló felelőssége, Vásárló így kizárólagos felelősséggel tartozik a webáruházban általa megadott adatok pontosságáért, teljességéért és helyességéért. A jelen pontban foglaltaknak nem megfelelő hibás, pontatlan, valótlan szállítási adatokból és elérhetőségből, – ide értve különösen de nem kizárólagosan a Vásárló által hibásan, pontatlanul vagy hamisan megadott e-mail címet – eredő jogkövetkezményekért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, kártérítési vagy kártalanítási kötelezettsége nem áll fenn.

5./ Fizetési mód kiválasztása és a választott termék(ek) megfizetése: Vásárló a „Pénztár” menüpontra kattintva véglegesítheti a vásárlási folyamatot a fizetési adatok megadásával. Bankkártyás fizetési mód: Vásárló a webáruházban – a Szolgáltató mindenkori fizetési szolgáltatások kezelésére szerződött parterén keresztül – bankkártyás fizetéssel kiegyenlítheti a számla teljes végösszegét. Vásárló kizárólag bankkártyás fizetési mód választásával veheti igénybe a szolgáltatást, más fizetési mód választására (így különösen banki átutalás vagy készpénzes fizetés) nincs lehetősége.

6./ Vásárlónak a gondnoksag@matyas-templom.hu címre, mint vevőszolgálati címre küldött e-mailben haladéktalanul értesítenie kell Szolgáltatót, ha a vásárlás során használt kártyájukat jogosulatlanul megterhelték vagy visszaélésszerűen használták annak érdekében, hogy Szolgáltató megtehesse a szükséges intézkedéseket. Szolgáltató ezúton tájékoztatja Vásárlót, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók is foganatosíthatnak olyan csalást megelőző intézkedéseket, amelyek korlátoznak bizonyos típusú jogügyleteket vagy műveleteket, amelyek alkalmazásáért Szolgáltató felelősséget nem vállal, az abból eredő korlátozásokért vagy kellemetlenségekért felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató a banki tranzakcióból eredő károkért felelősséget nem vállal.

7./ Vételi ajánlat: A rendelés leadásával – azzal egyidejűleg a számla végösszegének megfizetésével – a Vásárló kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújt be a kosárban található termékek megvásárlására. Ezen vételi ajánlat csak akkor nyújtható be és továbbítható Szolgáltató felé, ha Vásárló elfogadta a webáruház rendelési folyamata során linkkel elérhetővé tett jelen „Általános Szerződési Feltételeket”, valamint az „Adatkezelési Tájékoztatót”. Amennyiben Vásárló nem ért egyet a jelen szerződésben foglaltakkal, illetve a külön linken közzétett „Adatkezelési Tájékoztató” tartalmával, úgy vásárlását nem tudja leadni Szolgáltató rendszerébe – ekképpen az „Általános Szerződési Feltételek”, illetve az „Adatkezelési Tájékoztató” elfogadása nélkül a rendelés leadására irányító menüpont nem kattintható. Amennyiben Vásárlónak észrevételei, kérdései, illetve módosítási igénye merül fel a jelen szerződés feltételei, illetve Szolgáltató adatkezelési tevékenysége vonatkozásában, úgy azt Szolgáltatónak a jelen szerződésben megjelölt e-mail címére küldött elektronikus levelében jelezheti. Vásárló egyoldalú akarata esetén, amennyiben Szolgáltató számára az Vásárló által meghatározott módosítási igények nem elfogadhatók, úgy a felek között szerződés nem jöhet létre és Vásárló a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

8./ A rendelés visszaigazolása: A rendelés leadását követően a vásárlást visszaigazoló e-mail üzenet Szolgáltató  no-reply@matyas-templom.hu e-mail címéről érkezik be a Vásárlónak a webáruház felületén megadott e-mail fiókjába, amely a vásárlás visszaigazolását és az megvásárolt belépőjegye(ke)t tartalmazza. Szolgáltatónak jogában áll elállni a vásárlásra ajánlott áruk értékesítésétől.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a jegyeket kinyomtatva hozza magával a Mátyás-templom/Torony látogatására.

9./ Elektronikus számla kiállítása: Szolgáltató a Vásárló által a rendelési felületen feltüntetett számlázási névre és címre állítja ki a számlát. Vásárló, mint a szolgáltatást megrendelő személy személyazonosságán nem változtathat. Amennyiben a megrendelés folyamata során Ön számla iránti igényét előzetesen jelezte, akkor a számla másolatát elektronikus levelezési fiókjába elektronikus levél mellékleteként kapja meg. A számlát Szolgáltató a rendelés során megadott e-mail címre, elektronikus úton küld meg Vásárló részére. Vásárló a jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató részére elektronikus számlát állítson ki.

Az elektronikus számla kiállítása érdekében Vásárló köteles megadni a valóságnak megfelelő számlázási adatait, elérhetőségét így: kereszt- és vezetéknevét, cég esetén cég nevét és adószámát, címét vagy cég esetén székhelyét, telefonszámát, e-mail címét. A hibásan közölt, valótlan vagy megtévesztő számlázási adatok és elérhetőségek megadása kizárólag Vásárló felelőssége, Vásárló így kizárólagos felelősséggel tartozik a webáruházban általa megadott adatok pontosságáért, teljességéért és helyességéért. A jelen pontban foglaltaknak nem megfelelő hibás, pontatlan, valótlan számlázási adatokból és elérhetőségből eredő jogkövetkezményekért Vásárló felelősséggel nem tartozik, kártérítési vagy kártalanítási kötelezettsége nem áll fenn.

 

10./ Probléma a vásárlási folyamat során vagy a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban: Ha a Vásárló a folyamat során vagy a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban akadályba ütközik vagy egyéb releváns kérdése merül fel, Szolgáltató ügyfélszolgálatával e-mail útján veheti fel a kapcsolatot a gondnoksag@matyas-templom.hu e-mail címen.

 

  1. Az elállási/felmondási jog

1./ Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen szerződéssel megvásárolt belépőjegyek vissza nem válthatók, a belépőjegyen foglalt időpont és választott helyszín nem módosítható. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy őket a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontja alapján a Korm. rendelet 20. §- ában meghatározott elállási és felmondási jog nem illeti meg, mivel a tárgyi szerződés szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, amelyre a felek szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

2./ A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben ő maga, vagy harmadik személy, aki részére jegyet vásárolt, nem tud részt venni a látogatáson, úgy a Szolgáltató nem tudja számára visszatéríteni a jegy(ek) árát.

3./ A Vásárló felelőssége, hogy a jegyvásárlás előtt ellenőrizze a Mátyás-templom és a Torony nyitvatartását, valamint a jegyvásárlás során a weboldalon feltüntetett mindenkori felhasználási feltételeket.

 

  1. Látogatói szabályzat elfogadása


Felhívjuk figyelmét, hogy a belépőjegyének elektronikus úton történő megvásárlásával Ön kifejezetten elfogadja a Mátyás-templom Látogatói szabályzatának rendelkezéseit, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy annak rendelkezéseit betartja. A Látogatói szabályzat a weboldalunkon elektronikus formában, illetve a Mátyás-templom bejáratánál papír alapon is megtalálható és megismerhető.

 

 

  • A szerződés megszűnése vagy megszüntetése

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy a vásárlás végösszegének megfizetését megelőzően és amennyiben Szolgáltató részéről sem történt még szolgáltatásnyújtás, bármely fél jogosult a jelen szerződéstől elállni.

2./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely termékre leadott vásárlást indokolással vagy indokolás nélkül a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően visszautasítsa. Amennyiben díjfizetés még nem történt, úgy pénzvisszafizetési kötelezettség terhe nélkül jogosult Szolgáltató a jelen szerződéstől elállni.

3./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásnyújtás során – mindkét fél részéről történő szerződésszerű magatartások tanúsítása mellett, a Vásárló esetlegesen szükséges kártalanítása mellett – a szolgáltatást indokolás nélkül megtagadja és a szolgáltatást egyoldalúan megszüntesse.

4./ Szerződő felek közös megegyezéssel, az abban meghatározott feltételekkel jelen szerződésüket írásban bármikor megszüntethetik.

5./ Szerződő felek fenntartják a jogot, hogy a jelen szerződést – közös megegyezéssel – írásban (e-mail útján) kiegészítsék vagy a szerződést módosítsák.

6./ A jelen határozott idejű szerződés az abban rögzítettek kölcsönös teljesítésével – így a megvásárolt jegy(ek) felhasználásával vagy felhasználás hiányában vásárlással érintett naptári év végével – megszűnik. Amennyiben a Vásárló a megvásárolt jegyet a vásárlás évével érintett naptári év végéig nem használja fel, úgy pénzvisszatérítésre nem jogosult. Ezen feltételt a webáruház a jegyvásárlás során külön feltünteti a Vásárló részére.

7./ Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést különösen de nem kizárólagosan, ha a Vásárló bármely szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti vagy a szerződésben foglalt valamely kötelezettségét megszegi, egyéb módon szerződésszegő magatartást tanúsít. Szolgáltató – Vásárló jelen ÁSZF vonatkozásában tanúsított szerződésszegő magatartásából eredő – azonnali hatályú felmondása esetén Vásárló pénzvisszatérítésre nem jogosult.

8./ A jelen szerződés bármely fél részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megtagadni vagy korlátozni, melyre tekintettel Vásárló Szolgáltatóval szemben kártérítési igény vagy más jogi igény érvényesítésére nem jogosult.

 

9./ Szerződő felek kölcsönösen írásbelinek és elfogadottnak tekintik, ha a szerződéstől való elállásra, annak módosítására, megszüntetésére vagy felmondásra irányuló jognyilatkozatuk a másik fél részére a felek által jelen szerződésben kölcsönösen, írásbeli kommunikációs formaként elfogadott e-mail útján kerül megküldésre. Szolgáltató e-mail címének a jelen szerződésben rögzített e-mail cím minősül, míg Vásárló részéről az Vásárló által a szolgáltatás során kommunikációs formaként használt bármely e-mail címe elfogadottnak minősül.

 

  • Titoktartási kötelezettség, szerzői jogi védelem

1./ Szolgáltató által a Vásárló részére a jelen szerződés keretében hozzáférhetővé tett dokumentumok, információk, szellemi termékek, védjegyek, know-how, továbbá a www.matyas-templom.hu weboldal minden eleme és struktúrája (a továbbiakban együtt: szellemi termék) a Szolgáltató tulajdonát képezik, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

 

2./ Szerződő felek jelen szerződés keretében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkezett vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve amennyiben erről Szerződő felek kölcsönös akaratnyilatkozatukat kifejező írásbeli megállapodásban rendelkeznek. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése Szerződő felek bármelyikére hátrányos következménnyel járna. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely, jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt információ kiadása, Szerződő fél kizárólag a másik Szerződő fél által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

 

  1. Adatvédelem, adatkezelési nyilatkozat

1./ Vásárló a jelen szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen szerződés teljesítése során rögzített személyes adatait a szerződés teljesítése keretében kezelje, azokat szükség esetén adatfeldolgozó szerződéses partnerei (pl. számlázás, jegy kiállítása) részére is hozzáférhetővé tegye, a weboldalon és a webáruházban közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

2./ Szolgáltató bármely, Vásárlótól kapott személyes adatot, információt bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja ki, Vásárló kifejezett, jelen szerződésen kívül álló írásbeli hozzájárulása nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.

3./ Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót, hogy szolgáltatási tevékenysége során Szolgáltató adatkezelőnek minősül, mely során Vásárló hozzájárulásával kezelheti a szolgáltatást igénybe vevő érintett személy (Vásárló) személyes adatait Szolgáltató webáruházban közzétett „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentumában foglaltaknak megfelelően.

4./ A Vásárló, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult tájékoztatást kapni, betekinteni, másolatot kapni az őt érintő személyes adatokról. Az érintett személy jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; tiltakozhat az ilyen személyes és különleges adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatóság jogával. Jogosult a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Jogosult továbbá a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; weboldal: http://naih.hu; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400.

5./ A Szolgáltató területén a látogatók fogadására nyitva álló helyiségekben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk, amely képfelvétel rögzítését teszi lehetővé, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.  Az adatkezelés jogalapja jogos érdekeinek érvényesítése és az érintett hozzájárulása. Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást (a jelen pont vonatkozásában a továbbiakban együtt: tájékoztatás) helyezünk el. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában megadjuk. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is. A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (pl. látogatók) képfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.  A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható különösen úgy, ha a megfigyelt területre belépő természetes személy az annak bejáratánál kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról szóló tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

6./ Szolgáltató teljes körű – így a biztonsági kamerarendszer üzemeltetésére is kiterjedő – adatkezelési tevékenységét, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit Szolgáltató weboldalán és webáruházában elérhető Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

  1. Záró rendelkezések

1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire, valamint a távollevők között kötött szerződések vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes rendelkezéseire.

2./ A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.

3./ A jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján a szerződés megszűnésével törlésre kerül.

4./ A jelen szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül.

5./ Szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalás keretében kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvita rendezésére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki.

6./ Amennyiben nincs megelégedve az általunk nyújtott szolgáltatással, akkor a Mátyás-templom Gondnoksága weboldalán feltüntetett elérhetőségein jelentheti be panaszát. Amennyiben a szolgáltatásainkkal, szerződéses feltételeinkkel nincsen megelégedve és munkatársunkkal történt egyeztetést követően sem sikerült orvosolni panaszát, akkor bejelentéssel élhet a Budapesti Békéltető Testülethez.

7./ Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezése esetén az eljárásra Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Vásárló erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, azonban az eljárás az itt említett békéltető testület helyett – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31).

8./ A Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.; telefonszám: (1) 450-2598; e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu. Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja bármely kormányablakban és kerületi hivatalban személyesen,  postai úton vagy e-mailben.

9./ Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag kötik meg.