Látogatói szabályzat

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás megrendelésének folyamatát, az adatkezelést, a panaszkezelést és a szerződés megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket szabályozza. Felhívjuk figyelmét, hogy az ÁSZF egyes rendelkezései módosulhatnak. A hivatkozott feltételek módosítására az esetek nagyobb részében a megváltozott jogszabályokra tekintettel kerül sor, ezért kérjük, hogy valamennyi megrendelés előtt, illetve során minden esetben olvassa el az ÁSZF-et. Valamint a későbbi félreértések elkerülése érdekében a megrendelést megelőzően mentse le a tartalmat a számítógépére. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezésével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hogy a gondnoksag@matyas-templom.hu címen jelezze, és a lehető legrövidebb időn belül választ adunk kérdéseire. Felhívjuk figyelmét, hogy megrendelést csak abban az esetben tud eszközölni, amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul elfogadja. Amennyiben elfogadja, utóbb nem hivatkozhat arra, hogy az abban foglaltakat nem ismerte, illetve a Mátyás-templom Gondnoksága nem tette az Ön számára megismerhetővé.

I. Szolgáltatóra vonatkozó adatok
A szolgáltatás nyújtója a Mátyás-templom Gondnoksága, melynek székhelye 1014 Budapest, Országház utca 14., amely egyben a központi ügyintézés helye is. A Mátyás-templom Gondnokságának nyilvántartási száma: 00001/2012-001, adószáma 18334588241. A Mátyástemplom Gondnoksága nevében önálló aláírási jogosultsággal Süllei László rendelkezik. Ezeket az információkat, illetve az Mátyás-templom Gondnokságával való kapcsolatfelvétel lehetőségét weboldalun tartalmazza.

II. Szolgáltatásaink
A Mátyás-templom Gondnoksága jelen ÁSZF keretei között a Mátyás-templomba történő belépésre jogosító jegyek értékesítését végzi. Az online felülten megvásárolható jegytípusok: egyéni felnőtt, egyéni diák/nyugdíjas, családi jegy. Az egyes jegytípusokhoz tartozó szolgáltatások (jogosítványok) részletes leírását a weboldalunk tartalmazza.

III. Szerződés létrejötte, a szerződéskötés folyamata
A jegyvásárláshoz nincs szükség külön regisztrációra. A jegyvásárláshoz kattintson a Jegyvásárlás menüpontra. Válassza ki a megvásárlandó jegytípusokat, jelölje annak darabszámát, majd kattintson a Tovább gombra. Adja meg a felületen elektronikus levelezési címét, számlakérés esetén a következő adatokat is: név vagy cégnév, cím, cégnév esetén adószám). A kért adatok megadását követően kattintson a Tovább gombra. Ekkor a rendszer összesíti a megrendelését, vagyis megjeleníti az Ön által megadott személyes adatokat és megvásárlandó jegy számát jegytípusonként. Amennyiben folytatni szeretné megrendelését, akkor kattintson a Fizetés gombra. A fizetés bankkártyával vagy PayPal fiókkal lehetséges a PayPal erre a célra rendszeresített felületén. A fizetés biztonságáért a PayPal maga felel. Felhívjuk figyelmét, hogy a Mátyás-templom Gondnoksága az Ön banki adataihoz, illetve a fizetés során a bank részére megadott adatokhoz nem fér hozzá. Mihelyst a PayPal visszaigazolta a fizetési tranzakció sikerességét, a jegyértékesítésre vonatkozó szerződés a Mátyás-templom Gondnoksága és Ön között létrejön. Ezt követően rövid időn belül elektronikus levelet kap a megadott elektronikus levelezési fiókjába, mely tartalmazza az Ön által megrendelt jegyeket. Kérjük, hogy a jegyeket kinyomtatva vagy a Mátyás-templom Budapest mobil alkalmazásba ugyanezzel az elektronikus levelezési címmel belépve/regisztrálva hozza magával a Mátyás-templom látogatására. Amennyiben a megrendelés folyamata során Ön számla iránti igényét előzetesen jelezte, akkor a számla másolatát elektronikus levelezési fiókjába elektronikus levél mellékleteként kapja meg. Az ekképp létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, mely iktatásra kerül utóbb hozzá nem férhető formában.

IV. Látogatói szabályzat elfogadása
Felhívjuk figyelmét, hogy a belépőjegyének elektronikus úton történő megvásárlásával Ön kifejezetten elfogadja a Mátyás-templom Látogatói szabályzatának rendelkezéseit, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy annak rendelkezéseit betartja. A Látogatói szabályzat a weboldalunkon elektronikus formában, illetve a Mátyás-templom bejáratánál papír alapon is megtalálható és megismerhető.

V. Elállási jog gyakorlása
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a belépőjegy vissza nem váltható, a belépőjegyen foglalt időpont nem módosítható. Az elállási jog kizárására vonatkozó jogszabályi felhatalmazást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja tartalmazza.

VI. Adatvédelem
Az ÁSZF kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit. A hivatkozott jogszabályoknak megfelelően a Mátyás-templom Gondnoksága a belépőjegy értékesítésére vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az Ön, mint vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímet. A Mátyás-templom Gondnoksága a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Mátyás-templom Gondnoksága ügyel arra, hogy oly módon üzemeltesse a belépőjegy értékesítése során alkalmazott elektronikus eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az Ön nevét, lakcímét, születési helyét a Mátyás-templom Gondnoksága adatbázisában nem tárolja, harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszi, azt kizárólag a belépőjegy értékesítésre vonatkozó szerződés létrejöttéhez, illetve annak dokumentálásához használja. A vevő származási országára vonatkozó adatot kizárólag statisztikai célra használjuk fel teljes mértékben anonimizált módon, vagyis az nem kerül összekapcsolásra az előző bekezdésben foglalt személyes adataival. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben ahhoz a megrendelés folyamata során Ön kifejezetten hozzájárult, akkor elektronikus levelezési címét szolgáltatásainkról, akcióinkról szóló tájékoztatás (marketing) nyújtása céljából kezeljük, tároljuk azzal, hogy utóbb bármikor lehetősége van hírlevelünkről leiratkozni. Weblapunkat az ENITLAB Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8151 Szabadbattyán, Kertész utca 17. C. ép.; cégjegyzékszám: 07 09 017908) szerződött partnerünk tartja karban, a belépőjegy értékesítése során az Ön által megadott személyes adatok szerződött tárhelyszolgáltató partnerünk (Xineon-IT Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 37. 3/9.; cégjegyzékszám: 01-09-939944) tulajdonát képező szerveren kerülnek elhelyezésre. A szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerünkön túl harmadik személynek adatot nem továbbítunk.

VII. Panaszkezelés
Amennyiben nincs megelégedve az általunk nyújtott szolgáltatással, akkor a Mátyás-templom Gondnoksága weboldalán feltüntetett elérhetőségein jelentheti be panaszát. Amennyiben a szolgáltatásainkkal, szerződéses feltételeinkkel nincsen megelégedve és munkatársunkkal történt egyeztetést követően sem sikerült orvosolni panaszát, akkor bejelentéssel élhet a Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.).

VIII. Alkalmazandó jogszabályok A jelen ÁSZF, illetve a Mátyás-templom Gondnoksága által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó legfontosabb jogszabályok: – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.