KAMERA SZABÁLYZAT A BUDAVÁRI NAGYBOLDOGASSZONY (MÁTYÁS)– TEMPLOM TERÜLETÉN Működő BIZTONSÁGI ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERHEZ Hatályos: 2019. augusztus 15. napjától

1. Általános rendelkezések

1.1. A Mátyás-templom Gondnoksága (továbbiakban „MTG” VAGY „Adatkezelő”), székhelye: 1014 Budapest Országház u 14., a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)- Templom (1014 Budapest, Szentháromság tér 2.) alatt található épületében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §-ának megfelelő adatkezelési szabályok betartása mellett vagyonvédelmi kamerarendszert szereltetett fel, a rögzített adatok feldolgozásával az 1.3. pontban jelölt adatfeldolgozót bízta meg.
1.2. Az Adatkezelő honlapján közzétette adatvédelmi tájékoztatóját, látogatóit és ügyfeleit a kamerás adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatóval és a képfelvétel-készítés tényére felhívó piktogrammal előzetesen tájékoztatja az adatkezelésről, továbbá az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzata, valamint jelen szabályzat elérhető a Gondnokság humánpolitikai osztályán. Jelen Szabályzatban Adatkezelő a kamera-rendszerrel kapcsolatos különös rendelkezéseket gyűjtötte össze.
1.3. Adatkezelő Hegedűs Zoltán e. v. mint személyesen közreműködő adatfeldolgozót veszi igénybe.
1.4. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására, természetesen azzal a kikötéssel, hogy a változtatásról kellő időben értesíti az érintetteket, szerződött partnereit és ügyfeleit stb.

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, helye és időtartama, az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

2.1. Az érintett épületben kiépített elektronikus megfigyelőrendszer / CCTV rendszer/.
Az érintett épületben kamerák kerültek felszerelésre, melyek felszerelési helyét és az általuk megfigyelt terület leírását az Adatvédelmi Szabályzat „Kamera nyilvántartás” megnevezésű 1. számú melléklete tartalmazza. A kamerák képeit digitális képrögzítő rögzíti, mely a szerver helyiségben került elhelyezésre.
A kameraképek felügyeleti monitorral való figyelése az Adatfeldolgozó részéről folyamatosan történik. A képrögzítésre kizárólag az MTG jelzett címén kialakított külön helyiségben kerül sor. A rögzített kameraképek visszanézésére és az adatok kinyerésére csak az Adatkezelő, vagy rendelkezése alapján az Adatfeldolgozó jogosult.
Az adatrögzítő fémszerkezetű tárolóban került elhelyezésre úgy, hogy az MTG az Adatfeldolgozó részére kizárólagos rendelkezést biztosíthasson.
2.2. A kezelt személyes adatok köre és az érintettek kategóriái:
Az MTG Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)- Templom (1014 Budapest, Szentháromság tér 2.) alatt található épületébe belépő személyeknek a képfelvételeken látszó képmása. A kamerarendszer által készített felvételeken beazonosítható személyek tűnhetnek fel, így a kamerarendszer ezen személyek mozgásának, illetve bizonyos magatartásának meghatározására is alkalmas.
Az elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról a területen megjelenni kívánó harmadik személyek részére jól látható helyen, jól olvashatóan, tájékozódást elősegítő módon, ismertető és piktogram került kihelyezésre.
2.3. Az adatkezelés célja: Az MTG Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)- Templom (1014 Budapest, Szentháromság tér 2.) alatt található épületének, vagyontárgyainak, biztonsági berendezéseinek megóvása, az emberi élet és testi épség, a személyi szabadság védelme, a területen esetlegesen bekövetkező jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása.
2.4. Az adatkezelés jogalapja: Az MTG részéről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
2.5. Az adatkezelés helye: Az MTG Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)- Templom (1014 Budapest, Szentháromság tér 2.) alatt található épületének szerver helyiségében található képrögzítő berendezés merevlemeze.
2.6. Az adatrögzítés időtartama, törlési határidő: Jogszerű felhasználás hiányában 3 nap / 72 óra /.
2.7. Az Adatkezelő képviselői és elérhetőségei:

Erdész Zoltán HR- és marketingvezető
Székhelye: 1014 Budapest, Országház u 14.
Levelezési címe: 1014 Budapest, Országház u 14.
Telefonszáma: +36-1-488-7716
Email címe: erdesz.zoltan@matyas-templom.hu

dr. Szabó Csaba Adatvédelmi tisztviselő
Székhelye: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 1. em. 3.
Levelezési címe: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 1. em. 3.
Email címe: central@drszabocsaba.com

2.8. A felvételek felhasználása:
A CCTV rendszer kameráinak rögzített felvételeihez hozzáfér, és a felvételek megtekintésére, illetve kimentésére jogosult az Adatfeldolgozással megbízott személy, és az Adatkezelő.
2.9. Az Adatfeldolgozó a rögzített felvételek kezelése során jelen Adatkezelési Szabályzat, és a részére kiadott Vagyonvédelmi Utasításban leírtak szerint kell, hogy eljárjon.
2.10. Adattovábbítás: szabálysértési, vagy büntetőeljárás esetén az eljárást lefolytató hatóságok és bíróságok felé történhet.
2.11. Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített releváns információt tartalmazó felvételek adathordozóra mentve, valamint az adathordozóhoz tartozó kísérőjegyzék.
2.12. Az adattovábbítás jogalapja: a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 261§-a, továbbá a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 75.§-a.
2.13. Az adatkezelés elvei:

• A törvény a munkáltatót feljogosítja arra, hogy a munkavállalót ellenőrizze, de kizárólag a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében.
• Az alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével.
• A munkáltató a munkavállalók személyhez fűződő jogát tiszteletben tartja, annak korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartalmáról előzetesen tájékoztatta. /a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt). 9. § (1)-(2)/
• A munkavállalókat csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartás körében ellenőrizzük, magánéletüket nem vonjuk bele. /Mt. 11/A. § (1)/
• Az adatkezelés során jogszerűen járunk el, mivel betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve a GDPR alapvető rendelkezéseit.
• Az Adatkezelő igazolni tudja, hogy az általa alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer összeegyeztethető az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdésében szereplő célhoz kötöttség elvvel és érdekmérlegelés teszttel. Ezek szerint a személyes adatok kizárólag meghatározott célból, jogi gyakorlás és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
• Nem szükséges a munkavállaló hozzájárulása az adatkezeléshez, viszont tájékoztatni kell róla a munkavállalót.
• A munkavállalóknak kiadott a megfigyelőrendszerről szóló tájékoztatóban a munkavállalók a kamerás megfigyelés tényéről előzetesen tájékoztatást kapnak.
• A kamera elhelyezése nem sértheti az emberi méltóságot, (tehát nem rögzíthető a munkaidő tartama alatt) öltöző, wc, zuhanyzó, orvosi szoba vagy váró, munkahelyi pihenőhelyiségében felvétel. Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat (így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon), akkor a munkahely teljes területe megfigyelhető.
• A kamera látószöge kizárólag a céljával összhangban álló területre fókuszálhat.
• Nem alkalmazható a megfigyelőrendszer más tulajdonában álló épület vagy terület megfigyelésére.
• A munkáltató figyelemfelhívó jelzést köteles elhelyezni azokon a területeken, ahol kamerákat helyezett el.

2.14. A biztonsági kamerák folyamatosan üzemelnek. Azokat kikapcsolni, eltakarni vagy bármely módon a rögzítést akadályozni tilos!
2.15. Egyéb adatkezelések:
Tájékoztatjuk az érintetteket, munkavállalóinkat, a telephelyre munkavégzésre érkező személyeket, valamint a hozzájuk vendégként érkező látogatókat stb., hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó-, szabálysértési-, és közigazgatási hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek is, tájékoztatás adása-, adatok közlése-, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljainak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

3.1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.
3.2. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
3.3. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.
3.4. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
3.5. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
3.6. Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
3.7. A kamerák által készített és tárolásra került felvételeket kizárólag a szabályzat 2 sz. mellékletében felsorolt személyek nézhetik vissza és készíthetnek mentést. Esetleges jogvita esetén, azt, akiről a felvétel készült, a felvételeket rögzítővel azonos helyzetbe kell hozni, tehát ő is felhasználhatja a rögzített képeket (betekintési jegyzőkönyv felvétele mellett). Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek a felvételek kezeléséről.
3.8. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.
3.9. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
3.10. A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy a személyes adathoz hozzáférő személye azonosítható legyen. A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
3.11. Az MTG Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)- Templom (1014 Budapest, Szentháromság tér 2.) területére belépő személyek a belépéssel tudomásul veszik és elismerik a kamerás megfigyelés tényét és hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk képfelvétel készüljön, illetve hogy ezen képfelvételeket az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módon kezelje.
3.12. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4. Érintetti jogok:
4.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az Adatkezelő a 4. pontban meghatározott jogalapokon kezeli a személyes adatait. Tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezelése tekintetében.
Az Adatkezelő – kérése esetén – a következő információt bocsátja az Ön rendelkezésére a személyes adatai kezelése tekintetében:
(i) az adatkezelés céljai;
(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;
(iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
(iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
(v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
(vi) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
(vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve
(viii) az automatizált döntéshozatal ténye, amennyiben automatizált döntéshozatal körében kerül sor a személyes adatai kezelésére (legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár).
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben erre irányuló kérést nyújt be.
4.2. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult Az Adatkezelőtől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy az Adatkezelő a kamerafelvétel által rögzített adatokat módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy az Adatkezelő a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.
Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy az Adatkezelő a beléptető rendszer által rögzített adatokat módosítsa.
4.3. Törléshez való jog
Kérése esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
(ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg
(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Egyéb esetekben az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha
(i) Az Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
(iii) Az Adatkezelő a személyes adatait jogellenesen kezelte,
(iv) Az Adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
Ha Az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben
(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
(iii) Az Adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli, vagy
(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat az Adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
4.5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelése az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
4.6. Adathordozhatósághoz való jog
Kérheti, hogy az Adatkezelő a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon (nem papíralapon) kezelt személyes adatait az Ön vagy Ön által megjelölt más Adatkezelő részére átadja.
4.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

4.8. Hozzájárulás visszavonásának joga

Jogosult arra, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja.

4.9. Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén
• felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel a gondnoksag@matyas-templom.hu e-mail címen vagy a +36 1 489 0716-os telefonszámon;
• panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400); vagy
• bírósághoz fordulhat.

Kamera tájékoztató
KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁVAL
MEGFIGYELT TERÜLET!

1./ Az adatgyűjtés ténye: Az EU Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679. sz. – „GDPR”) és a 2005. évi CXXXIII. törvény (ún. „vagyonvédelmi törvény”) alapján a kamera látószögével érzékelt magánterületen elektronikus megfigyelő rendszer működik.
2./ Az érintett magánszemélyek és a kezelt személyes adatok köre: a kamera hatáskörzetében képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer által megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személyekről készülő képfelvétel, mozgásból, viselkedésből származó következtetés.
3./ Az adatkezelés célja: az élet- és vagyonbiztonság, valamint a jogsértések, szabálysértések, bűncselekmények észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása.
4./ Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1). bekezdés f). pontja szerinti adatkezelő jogos érdeke alapján történő adatkezelés.
5./ Az adatkezelés időtartama: a törvényi felhatalmazás alapján a kép- és hangfelvétel a rögzítéstől számított 3 munkanapig tárolható felhasználás hiányában, ezt követően haladéktalanul megsemmisítésre, törlésre kerül, amennyiben nem szükséges a felhasználása.
6./ Az adatkezelő meghatározása: Mátyás-templom Gondnoksága, 1014 Budapest Országház u 14.
7./ Adattárolás helye és biztonsága: A Mátyás-templom Gondnokságának telephelyén (1014 Budapest, Szentháromság tér 2.) található szerveren, melynek biztonságáról a Gondnokság a mindenkor hatályos belső szabályzataiban rendelkezik.
8./ Felvételek megtekintésére jogosult személyi kör: A Gondnokság adatfeldolgozói szerződéssel rendelkező illetékesei.
9./ Jogorvoslat: az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ban biztosított jogaikkal a következő elérhetőségeken: Tel.: (+36-1) 489-0716, E-mail: gondnoksag@matyas-templom.hu, további igényérvényesítés esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz (www.naih.hu, tel: +361-391-1400), illetve bírósághoz is fordulhatnak.