Látogatói szabályzat

LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT

A Mátyás-templom Gondnoksága a Templomba való belépést és a Templom látogatását a Templomba érkező vendégek és zarándokok számára a Látogatói szabályzat elfogadásához köti. A Látogatói szabályzat a pénztárpavilonban és a Templom belépési pontján van elhelyezve, jól látható formában. A Látogatói szabályzat megjelenik a Templom weboldalán is. A szerződéses idegenforgalmi partner számára e-mailben van elküldve a szerződés mellékleteként.

1. A Templom látogathatósága és a Gondnokság szolgáltatásainak igénybevétele csak a Látogatói szabályzat elfogadásával és betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával, illetve a Templom területére történő belépéssel a Látogatói szabályzat rendelkezéseit a Templom Látogatói önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A szabályokat be nem tartó vagy azokat megszegő Látogatóktól a Gondnokság vezetése és munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, a Templom területéről indokolt esetben a biztonsági őrök eltávolíthatják. Ebben az esetben a belépőjegy árának visszatérítésére a Látogató nem tarthat igényt.

2. A Templomba való belépés és a szolgáltatások igénybevétele a Látogatók számára érkezési sorrendben történik.

3. A Templomba belépni és a Gondnokság szolgáltatásait igénybe venni csak a váltás napjára érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható belépőjeggyel lehet. A vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát a Látogató köteles mindaddig megőrizni, amíg a Templom területén tartózkodik. Érvényes belépőjeggyel nem rendelkező Látogatók a Templom területén csak indokolt és engedélyezett formában tartózkodhatnak (delegáció, protokollvendég, egyéni vagy csoportos zarándok). A Torony látogatásával kapcsolatban felhívjuk a figyelmüket, hogy egyidejűleg korlátozott számú Látogató tartózkodhat a Toronyban, illetve annak lépcsőjén. A Torony látogatása meghatározott időpontokban történik, ennek megfelelően kérjük, hogy a Torony látogatására a megadott időben pontosan jelenjenek meg. Késedelmes megjelenés esetében, a többi Látogatókra is figyelemmel, nem áll módunkban újabb időpontot biztosítani, illetve a belépőjegy árát visszaszolgáltatni.

4. A Gondnokság szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. A Templom berendezéseire, felszereléseire, tárgyaira, magára a Templomra, kérjük, különösképpen vigyázzanak! Aki szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Gondnokság vezetése a kár megtérítését követelheti, illetve ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet. A Gondnokság nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékben keletkezett károkért, amennyiben azok a látogatók felelőtlen magatartásából erednek.

5. Lázas, fertőző vagy sérült, nyílt sebfelülettel rendelkező személyek, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló, illetve ittas személyek a Templom területére nem léphetnek be, ott nem tartózkodhatnak érvényes belépőjeggyel sem. Az ilyen személyektől a Gondnokság munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, és a Templom területéről a biztonsági őrök eltávolíthatják. A belépőjegy árának visszatérítésére a Látogató ilyen esetekben nem tarthat igényt. A belépés megtagadásának elmaradása a Gondnokság felelősségét nem alapozza meg.

6. Értelmi fogyatékos, illetve vak vendég csak állandó kísérő felügyeletével veheti igénybe a szolgáltatásokat.

7. A látogatói csoportok vezetői felelősek a Templom területén a Látogatói szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. A látogatói csoportok vezetőinek, kísérőinek fokozott figyelmet kell fordítaniuk az általuk vezetett csoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságára.

8. A Templom területén nem szabad olyan tevékenységet végezni, olyan magatartást tanúsítani vagy olyan eszközt (üveg, kés olló egyéb szúró– és vágószerszám, stb.) behozni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetheti, illetve kárt okozhat az épületben vagy a berendezési tárgyakban, mások vagyontárgyaiban.

9. Tilos a Templom területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet okozó tárgyat behozni, szúróeszközt, fegyvert, pirotechnikai eszközt vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, közrendet és közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

10. Felhívjuk a Látogató figyelmét, hogy a biztonsági őr a személyi– és vagyonbiztonság érdekében – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – jogosult: a) a Templom területére belépő vagy az ott tartózkodó személyt kiléte igazolására, a belépés, illetőleg a tartózkodás céljának közlésére, jogosultságának igazolására felhívni, ennek megtagadása vagy a közölt adatok nyilvánvaló valótlansága esetén az érintett belépését, otttartózkodását megtiltani, és távozásra felszólítani; b) a Templom területére belépő vagy onnan kilépő személyt csomagja és annak tartalmának bemutatására felhívni; c) a jogsértő személyt magatartása abbahagyására felhívni.

11. A Templom területén a feltüntetett közlekedési utakat kell igénybe venni. Tilos a védőkordonokon átmászni, a Látogatók elől elzárt területekre belépni, a lezárt területeken engedély nélkül tartózkodni!

12. A Gondnokság Templomban szolgálatot teljesítő munkatársainak kérését, illetve utasításait minden esetben be kell tartani.

13. A Templom területén üzemidőben elsősegély szolgálat nem működik. Sérülés, rosszullét, bármilyen egészségügyi panasz esetén a Gondnokság munkatársainak értesítésével igényelhető szakellátás ügyintézése.

14. Dohányozni a Templom egész területén és a kapuk 5 méteres körzetében tilos.

15. Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni.

16. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Templomban szolgálatot teljesítő munkatársak, illetve a biztonsági őrök utasításait.

17. A Templom vendégei a belépőjegy megvásárlásával, illetve a Templomba történő belépéssel kifejezik és elismerik, hogy jelen Látogatói szabályzatot elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják, és annak rendelkezéseit betartják.

18. A Gondnokság a belépőjegy és a szolgáltatás árait a www.matyas-templom.hu weboldalon, illetve a pénztárban elhelyezett információs táblákon tünteti fel.

19. A Templom általában hétköznap és szombaton reggel 9 és délután 17 óra között van nyitva a Látogatók számára. A Templom szent hely, liturgikus feladatok minden esetben előnyt élveznek az idegenforgalmi látogathatósággal szemben, így a Gondnokság fenntartja magának a jogot a belépés idejének és rendjének módosítására. A változásokat a pénztárnál és a bejáratnál kifüggesztett hirdetménnyel, illetve élőszóban közli a Látogatókkal. A Látogató ezt kifejezetten tudomásul veszi, ennek ismeretében vásárolja meg belépőjegyét. Az aznapi megjelölt záróra után a Látogatók kötelesek a Templom területét mielőbb elhagyni.

20. Felhívja a Gondnokság vezetése a Látogató figyelmét arra, hogy a belépőjegy belépésre és tartózkodásra jogosít, az nem terjed ki vagyontíárgyak őrzésére, ekképp a Gondnokság a Templom területén eltűnt tárgyakért anyagi felelősséget nem vállal.

21. A Torony látogatására vonatkozó további szabályok: A Tornyot minden Látogató kizárólag csak saját felelősségére látogathatja! Minden körülmények között tartsa be a kihelyezett írásbeli utasításokat, illetve a templomőr, biztonsági őr, kísérő szóbeli biztonsági utasításait. Az utasítások be nem tartásából eredő, illetve harmadik személynek ekképp okozott károkért az utasítást figyelmen kívül hagyó személy maga felel. Kérjük, a Torony látogatásáról személyes fizikai állóképességét és egészségi állapotát felmérve, értékelve döntsön, figyelemmel arra, hogy a Torony teraszáig 197 lépcsőfokon lehet feljutni. Felügyelet alá tartozó kiskorú, illetve gondozásra szoruló személy a Tornyot csak kísérővel együtt látogathatja! Kérem, legyen figyelemmel arra, hogy a Toronyba vezető lépcső folyosójának átmérője mindösszesen 60 cm.

A Torony lépcsőjének a fal melletti részét vegye igénybe és használja a kapaszkodókat. Kérjük azonban, hogy a falnak ne dőljön, mert egyes helyeken a falfelület éles, hegyes lehet, mely esetleg sérülést, balesetet okozhat. Kérjük, hogy ne nyúljon a világítótestekhez, illetve a villamosvezetékekhez. Egymást követve, 4-5 lépcsőfok követési távolság meghagyása javasolt. A le- és felfelé közlekedők találkozása esetén a biztonság szem előtt tartása mellett, egymással szemben az alapvető udvariassági normák szerint járjanak el. A lépcsőház megvilágítása részben természetes, részben mesterséges, ezért az eltérő fényviszonyok miatt, kérjük, fordítson fokozott figyelmet a lépcsőn való biztonságos közlekedésre. A lépcső használata során csak a legindokoltabb esetben nézzen felfelé. A Torony lépcsőjéhez érve, kérjük, ellenőrizze ruházatát és csomagját.

A Torony magasságára tekintettel előfordulhat szélsőségesen eltérő időjárás (viharos szél, jég), így ennek megfelelően gondoskodjon ruházatáról és figyeljen az időjárás miatt esetlegesen csúszóssá vált padlózatra. Ellenőrizze lábbelijét, hogy az balesetmentes járást biztosítson (rátapadt anyagoktól tisztítsa meg), illetve csak olyan lábbelit viseljen, melyben képes huzamosabb ideig biztonságosan lépcsőn mozogni. A Torony teraszára lépés előtt ellenőrizze, hogy a magánál hordott tárgyakat leesésbiztosan rögzítette. Mobiltelefont, fényképezőgépet, távcsövet csak nyakába akasztva vagy csuklójához rögzítve használjon. A tárgyak kieséséből eredő károkért a Gondnokság semmilyen felelősséget nem vállal, illetve a tárgyak kiesésével, kiöntésével harmadik személynek okozott károkért az ezt okozó fél maga felel. Tilos a Torony látogatása alkalmával: - a korlátokon a személyi biztonságot veszélyeztető módon áthajolni; - a korlát peremére felállni; - a Torony teraszáról bármit kidobni vagy kiönteni; - dohányozni és bármilyen tüzet okozó tevékenységet végezni!

22. Látogatóink jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeiket szóban vagy írásban megtenni. A Gondnokság vezetése köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A címmel ellátott panaszt köteles írásban megválaszolni.

Látogatóink panaszaikkal a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felügyeleti szervekhez is fordulhatnak:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (hétfőtől péntekig 9-12 óráig 1088 Budapest, József krt. 6.; hétfőtől csütörtökig 13-16 óráig 1052 Budapest, Városház utca 7.)

A biztonsági őr intézkedésével szemben panasszal élhet a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapesti Szervezeténél (1132 Budapest, Kádár utca 13. budapest@szakmaikamara.hu).

23. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Gondnokság a Templom egész területén, ideértve a Tornyot is – a személy– és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység végzéséről szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a személy– és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert (kamera) alkalmaz, amely kép- és hangfelvételeket készít. A kép- és hangfelvételeket a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően 3 napig őrizzük, ezt követően törlésre kerülnek. A személyes adatok (kép- és hangfelvétel) megismerésére a jogszabályban erre feljogosított hatóságok, szervek jogosultak; az érintett személy kérésére az adatok kizárólag a jogszabályban megjelölt hatóság részére adhatók ki. A Gondnokság a nevezett adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, azok a Gondnokság tulajdonát képező szerveren kerülnek tárolásra. A Gondnokság személyes adatok (kép- és hangfelvétel) kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.